ลงทะเบียน

การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2
ป้อนรายละเอียดผู้รับเงิน
ขั้นตอนที่ 3
แนบเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4
ยืนยัน
การลงทะเบียน

PEA เปิดให้ลงทะเบียนเลือกรับเงินคืนผ่านช่องทาง 7-11 ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.2563
และสามารถรับเงินคืนที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563
สอบถามเพิ่มเติมที่ 1129 PEA Call Center

Provincial Electricity Authority การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค