ลงทะเบียน

การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2
ป้อนรายละเอียดผู้รับเงิน
ขั้นตอนที่ 3
แนบเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4
ยืนยัน
การลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมที่ 1129 PEA Call Center

Provincial Electricity Authority การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค